برنامه کامل بازی های فصل جدید لیگ دسته دوم فوتبال کشور

برنامه کامل بازی های فصل جدید لیگ دسته دوم فوتبال کشور

با انجام قرعه کشی فصل جدید لیگ دسته دوم برنامه بازی های این فصل تا نیم فصل مشخص شد.

به گزارش"کرمان ساکر"؛ با انجام قرعه کشی فصل جدید لیگ دسته دوم برنامه بازی های این فصل از مسابقات تا پایان نیم فصل اول مشخص شد که به شرح زیر خواهد بود البته تاریخ ، ساعت بازی ها و محل برگزاری مسابقات از سوی سازمان لیگ بزودی اعلام خواهد شد.

 
*هفته نخست :
 
گروه اول
 
اتحاد کامیاران - پرسپولیس گناوه
کاسپین قزوین - شهرداری همدان
شهرداری فومن - شهیدقندی یزد
مس نوین کرمان - شهرداری بندر آستارا
نماینده بجنورد - خیبر خرم آباد
استقلال ملاثانی - اروند خرمشهر
فولادنوین اهواز - میلادمهر تهران
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - شهرداری بندرعباس
ایرانجوان بوشهر - سردار بوکان
چوکا تالش - شهرداری بم
شهدای رزکان کرج - دارایی بندرگز
نفت و گاز گچساران - شهدای بابلسر
شهرداری بندرماهشهر - ملی حفاری اهواز
نفت امیدیه - بعثت کرمانشاه
 
*هفته دوم
 
گروه اول :
 
کاسپین قزوین - اتحاد کامیاران
شهیدقندی یزد - پرسپولیس گناوه
شهرداری همدان - مس نوین کرمان
خیبر خرم آباد - شهرداری فومن
شهرداری بندرآستارا - استقلال ملاثانی
میلادمهر تهران - نماینده بجنورد
اروند خرمشهر - فولادنوین اهواز
 
گروه دوم :
 
ایرانجوان بوشهر - پاس همدان
شهرداری بم - شهرداری بندرعباس
سردار بوکان - شهدای رزکان کرج
شهدای بابلسر - چوکای تالش
دارایی بندرگز - شهرداری بندرماهشهر
بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران
ملی حفاری اهواز - نفت امیدیه
 
*هفته سوم
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - شهیدقندی یزد
مس نوین کرمان - کاسپین قزوین
پرسپولیس گناوه - خیبر خرم آباد
استقلال ملاثانی - شهرداری همدان
شهرداری فومن - میلادمهر تهران
فولادنوین اهواز - شهرداری بندرآستارا
نماینده بجنورد - اروند خرمشهر
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - شهرداری بم
شهدای رزکان کرج - ایرانجوان بوشهر
شهرداری بندرعباس - شهدای بابلسر
شهرداری بندرماهشهر - سردار بوکان
چوکای تالش - بعثت کرمانشاه
نفت امیدیه - دارایی بندرگز
نفت و گاز گچساران - ملی حفاری اهواز
 
*هفته چهارم
 
گروه اول :
 
مس نوین کرمان - اتحاد کامیاران
خیبر خرم آباد - شهیدقندی یزد
کاسپین قزوین - استقلال ملاثانی
میلادمهر تهران - پرسپولیس گناوه
شهرداری همدان - فولادنوین اهواز
اروند خرمشهر - شهرداری فومن
شهرداری آستارا - نماینده بجنورد
 
گروه دوم‌ :
 
شهدای رزکان کرج - پاس همدان
شهدای بابلسر - شهرداری بم
ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرماهشهر
بعثت کرمانشاه - شهرداری بندرعباس
سردار بوکان - نفت امیدیه
ملی حفاری اهواز - چوکای تالش
دارایی بندرگز - نفت و گاز گچساران
 
*هفته پنجم
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - خیبر خرم آباد
استقلال ملاثانی - مس نوین کرمان
شهیدقندی یزد - میلادمهر تهران
فولادنوین اهواز - کاسپین قزوین
پرسپولیس گناوه - اروند خرمشهر
نماینده بجنورد - شهرداری همدان
شهرداری فومن - شهرداری آستارا
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - شهدای بابلسر
شهرداری بندرماهشهر - شهدای رزکان کرج
شهرداری بم - بعثت کرمانشاه
نفت امیدیه - ایرانجوان بوشهر
شهرداری بندرعباس - ملی حفاری اهواز
نفت و گاز گچساران - سردار بوکان
چوکا تالش - دارایی بندرگز
 
*هفته ششم
 
گروه اول :
 
استقلال ملاثانی - اتحاد کامیاران
میلادمهر تهران - خیبر خرم آباد
مس نوین کرمان - فولادنوین اهواز
اروند خرمشهر - شهیدقندی یزد
کاسپین قزوین - نماینده بجنورد
شهرداری آستارا - پرسپولیس گناوه
شهرداری همدان - شهرداری فومن
 
گروه دوم‌ :
 
شهرداری بندرماهشهر - پاس همدان
بعثت کرمانشاه - شهدای بابلسر
شهدای رزکان کرج - نفت امیدیه
ملی حفاری اهواز - شهرداری بم
ایرانجوان بوشهر - نفت و گاز گچساران
دارایی بندرگز - شهرداری بندرعباس
سردار بوکان - چوکای تالش
 
*هفته هفتم 
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - میلامهر تهران
فولادنوین اهواز - استقلال ملاثانی
خیبر خرم‌ آباد - اروند خرمشهر
نماینده بجنورد - مس نوین کرمان
شهیدقندی یزد - شهرداری آستارا
شهرداری فومن - کاسپین قزوین
پرسپولیس گناوه - شهرداری همدان
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - بعثت کرمانشاه
نفت امیدیه - شهرداری بندرماهشهر
شهدای بابلسر - ملی حفاری اهواز
نفت و گاز گچساران - شهدای رزکان کرج
شهرداری بم - دارایی بندرگز
چوکای تالش - ایرانجوان بوشهر
شهرداری بندرعباس - سردار بوکان
 
*هفته هشتم
 
گروه اول :
 
فولادنوین اهواز - اتحاد کامیاران
اروند خرمشهر - میلادمهر تهران
استقلال ملاثانی - نماینده بجنورد
شهرداری آستارا - خیبر خرم آباد
مس نوین کرمان - شهرداری فومن
شهرداری همدان - شهیدقندی یزد
کاسپین قزوین - پرسپولیس گناوه
 
گروه دوم :
 
نفت امیدیه - پاس همدان
ملی حفاری اهواز - بعثت کرمانشاه
شهرداری بندرماهشهر - نفت و گاز گچساران
دارایی بندرگز - شهدای بابلسر
شهدای رزکان کرج - چوکا تالش
سردار بوکان - شهرداری بم
ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرعباس
 
*هفته نهم
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - اروند خرمشهر
نماینده بجنورد - فولادنوین اهواز
میلادمهر تهران - شهرداری آستارا
شهرداری فومن - استقلال ملاثانی
خیبر خرم آباد - شهرداری همدان
پرسپولیس گناوه - مس نوین کرمان
شهیدقندی یزد - کاسپین قزوین
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - ملی حفاری اهواز
نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه
بعثت کرمانشاه - دارایی بندرگز
چوکا تالش - شهرداری بندرماهشهر
شهدای بابلسر - سردار بوکان
شهرداری بندرعباس - شهدای رزکان کرج
شهرداری بم - ایرانجوان بوشهر
 
*هفته دهم
 
گروه اول :
 
نماینده بجنورد - اتحاد کامیاران
شهرداری آستارا - اروند خرمشهر
فولادنوین اهواز - شهرداری فومن
شهرداری همدان - میلادمهر تهران
استقلال ملاثانی - پرسپولیس گناوه
کاسپین قزوین - خیبر خرم آباد
مس نوین کرمان - شهیدقندی یزد
 
گروه دوم‌ :
 
نفت و گاز گچساران - پاس همدان 
دارایی بندرگز - ملی حفاری اهواز
نفت امیدیه - چوکا تالش
سردار بوکان - بعثت کرمانشاه
شهرداری بندرماهشهر - شهرداری بندرعباس
ایرانجوان بوشهر - شهدای بابلسر
شهدای رزکان کرج - شهرداری بم
 
*هفته یازدهم
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - شهرداری آستارا
شهرداری فومن - نماینده بجنورد
اروند خرمشهر - شهرداری همدان
پرسپولیس گناوه - فولادنوین اهواز
میلادمهر تهران - کاسپین قزوین
شهیدقندی یزد - استقلال ملاثانی
خیبر خرم آباد - مس نوین کرمان
 
گروه دوم‌ :
 
پاس همدان - دارایی بندرگز
چوکا تالش - نفت و گاز گچساران
ملی حفاری اهواز - سردار بوکان
شهرداری بندرعباس - نفت امیدیه
بعثت کرمانشاه - ایرانجوان بوشهر
شهرداری بم - شهرداری بندرماهشهر
شهدای بابلسر - شهدای رزکان کرج
 
*هفته دوازدهم
 
گروه اول :
 
شهرداری فومن - اتحاد کامیاران
شهرداری همدان - شهرداری آستارا
نماینده بجنورد - پرسپولیس گناوه
کاسپین قزوین - اروند خرمشهر
فولادنوین اهواز - شهیدقندی یزد
مس نوین کرمان - میلادمهر تهران
استقلال ملاثانی - خیبر خرم آباد
 
گروه دوم‌ :
 
چوکا تالش - پاس همدان
سردار بوکان - دارایی بندرگز
نفت و گاز گچساران - شهرداری بندرعباس
ایرانجوان بوشهر - ملی حفاری اهواز
نفت امیدیه - شهرداری بم
شهدای رزکان کرج - بعثت کرمانشاه
شهرداری بندرماهشهر - شهدای بابلسر
 
*هفته سیزدهم
 
گروه اول :
 
اتحاد کامیاران - شهرداری همدان
پرسپولیس گناوه - شهرداری فومن
شهرداری آستارا - کاسپین قزوین
شهیدقندی یزد -نماینده بجنورد
اروند خرمشهر - مس نوین کرمان
خیبر خرم آباد - فولادنوین اهواز
میلادمهر تهران - استقلال ملاثانی
 
گروه دوم :
 
پاس همدان - سردار بوکان
شهرداری بندرعباس - چوکا تالش
دارایی بندرگز - ایرانجوان بوشهر
شهرداری بم - نفت و گاز گچساران
ملی حفاری اهواز - شهدای رزکان کرج
شهدای بابلسر - نفت امیدیه
بعثت کرمانشاه - شهرداری بندرماهشهر

نظرات

نظر دهید

دسته بندی

پربازدید ترین ها